Vážení zákazníci a přátelé,

oznamujeme Vám, že v době od 15.7. 2024 do 26.7. 2024 je naše firma i podniková prodejna zavřená.

Vaše eshopové objednávky pořízené od 12.7. 2024 budou vyřízeny a odeslány 29.7. 2024.

Děkujeme za pochopení
Team NAREX

Podmínky ochrany osobních údajů

 

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost NAREX Ždánice, spol. s r.o., se sídlem Městečko 250, Ždánice, PSČ 696 32, IČ: 25576909, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 35004 (dále jen „Společnost“).

 

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země), telefonní číslo, e-mail, IČO/DIČ.

U zákazníků e-shopu může být mimo výše zmíněné zpracovávána i IP adresa a další údaje, které si zákazník vyplňuje ve svém uživatelském účtu. Toto zpracování je za účelem zajištění kvalitního fungování e-shopu.

Mezi tyto další údaje patří zejména:

 • IP adresa
 • Poloha
 • Cookies
 • Identifikátory sociálních sítí

 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • plnění smluvního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem
 • vedení vnitřní evidence zákazníků
 • Právní povinnost vůči příslušným institucím dle zákona
 • Zasílání newsletterů na základě souhlasu zákazníka
 • Zasílání newsletterů na základě oprávněného zájmu
 • Zpracování potřebné pro bezproblémový chod e-shopu na základě oprávněného zájmu

Newslettery je možné zasílat již existujícím zákazníkům na základě oprávněného zájmu. Vůči tomu má zákazník možnost projevit nesouhlas a tím zasílání ukončit. Na základě souhlasu je možné zasílat newslettery i „nezákazníkům“, to znamená těm, kteří se pouze přihlásí k odběru newsletteru prostřednictvím tzv. double opt-in přihlášení. 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, a to následovně:

 • Po dobu nezbytně nutnou pro účely vyplývající ze smluvního vztahu a z povinností společnosti upravené zákonem.
 • Pro účely zasílaní newsletterů po dobu trvání souhlasu uděleného zákazníkem

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě nebo manuálně pracovníky společnosti. Osobní údaje jsou rovněž předávány dopravcům v rozsahu nezbytném pro doručení zásilky.
Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kontaktujte gdpr@narexzd.cz

Berte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se netýká takových zpracování osobních údajů, které probíhají na základě jiného právního základu (například vedení účetnictví atd.).

 

PROJEVENÍ NESOUHLASU SE ZASÍLÁNÍM NEWSLETTERU

Pokud nadále nechcete odebírat naše newslettery, zvolte jednu z těchto možností:

 • v sekci Můj účet → Moje osobní údaje : lze odkliknout volbu "Chci odebírat newslettery" a tuto volbu uložit
 • na konci každého newsletteru je možné kliknout na odkaz "Odhlásit z newsletteru"
 • pro zrušení zasílání newsletteru kontaktujte gdpr@narexzd.cz
 • zrušit odběr newsletteru můžete také na adrese Odhlásit z newsletteru

 

Adresa pro dotazy v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo pro uplatnění práv subjektu údajů vůči správci:

gdpr@narexzd.cz

NAREX Ždánice, spol. s r.o.
Městečko 250, 69632 Ždánice