Politika společnosti

01 Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. nařízení Evropské unie, zákonů, nařízení a vyhlášek a norem souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečností práce, ochranou zdraví a požární ochranou.
02 Usilovat o odstranění nebo maximální omezení negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu.
03 Spolupracovat s příslušnými úřady a s veřejností tak, aby byla respektována státní a regionální environmentální politika.
04 Zajistit nepřetržitý růst kvality našich výrobků a služeb. Zaměřit se na rozšiřování poprodejních služeb zákazníkovi. Ve výrobě neustále zvyšovat podíl výrobků s vysokou přidanou hodnotou, schopných konkurovat výrobkům předních světových výrobců.
05 Zkvalitňovat obousměrnou komunikaci se zákazníkem, zrychlit reakci na jeho potřeby, a to zejména pomocí nástrojů moderních internetových technologií.
06 Pravidelně prověřovat systém environmentálního managementu a managementu kvality, včetně motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v politice společnosti.
07 Provádět, na základě objektivního ověřování, tj. kontrol, měření a monitorování environmentálních a kvalitativních aspektů, včetně jejich dopadů, jednou ročně přezkoumání zavedeného systému vrcholovým vedením s cílem porovnat zjištěné skutečnosti se závazky, vyplývajícími z politiky a tím se zapojit do procesu trvalého zlepšování.
08 Pravidelným a důsledným rozborem spotřeby surovin, materiálů a energií a důsledným tříděním vznikajících odpadů zajistit minimální čerpání přírodních zdrojů a surovin.
09 Využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k získávání a stálému rozšiřování potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí a řízení kvality.
10 Usilovat o dodržování principu udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění zařízení s omezením jejich vlivu na životní prostředí.
11 Pravidelně se zabývat analýzami možného havarijního ohrožení a návrhy na jeho účinnou prevenci.
12 Budovat image společnosti jako jednoho z předních světových výrobců a atraktivních zaměstnavatelů v rámci regionu.
13 Neustále zlepšovat vztah k ochraně životního prostředí a předcházení znečišťování a neustále zlepšovat systém řízení kvality.

 Politika společnosti byla aktualizována v únoru

Společnost NAREX Ždánice, spol. s r.o. má od roku 1997 zaveden certifikovaný systém managementu kvality v oboru „Vývoj a výroba závitořezných nástrojů a tepelné zpracování kovů“ podle evropské normy EN ISO 9001:2015.

Od roku 2019 má naše společnost v tomtéž oboru zaveden také certifikovaný systém managementu ekologie podle evropské normy EN ISO 14001:2015.

Účinnost a efektivnost systému managementu kvality a ekologie je pravidelně ověřována certifikační společností TÜV NORD CZECH, s.r.o.