Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) obchodní společností

 

NAREX Ždánice, spol. s r.o.
IČ: 25576909
DIČ: CZ25576909
se sídlem: Městečko 250, 696 32 Ždánice, Česká republika
zapsaná u Obchodní rejstřík KS Brno, oddíl C, vložka 35004

kontaktní údaje:
e-mail: sales@narexzd.cz
telefon: +420 518 607 111
web: www.narexzd.cz
(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osoby, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“) mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.narexzd.cz. (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o produktech a cenách

 1. Informace o produktech, včetně uvedení cen jednotlivých produktů a jejich hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých produktů v katalogu internetového obchodu. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou u příslušných produktů zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje individuální sjednání jiné výše kupní ceny v kupní smlouvě.
 2. Veškerá prezentace produktů umístěná v katalogu internetového obchodu je informativní, není nabídkou prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ani nezakládá povinnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím ohledně jakýchkoliv produktů.
 3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s dodáním zboží mimo území České republiky budou kalkulovány individuálně a oznámeny kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy.
 4. Případné slevy z kupní ceny produktů nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.), si hradí kupující sám v plné výši. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku produktů těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere produkt, počet kusů produktu, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko “OBJEDNAT“. Za správnost a úplnost obsahu objednávky odpovídá kupující. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nesprávně zvolený druh produktu, množství produktu, doručovací adresu nebo způsob jeho doručení, ani za nesprávně nebo neúplně uvedené údaje o kupujícím. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek a že mu rozumí.
 5. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je generováno automaticky a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy ani za jednání, které by jakkoliv nasvědčovalo na zájem prodávajícího kupní smlouvu uzavřít. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího adresu, kterou kupující při objednání zadal.  
 6. V případě, že objednávce nebo její části nebude prodávající schopen vyhovět, kontaktuje prodávající kupujícího za účelem dohody na dalším postupu.  Pokud bude kupující trvat na objednávce v původním rozsahu, prodávající objednávku odmítne. Pokud se kupující a prodávající dohodnou na změně obsahu objednávky, zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu nabídku odpovídající takto změněnému obsahu objednávky. Taková nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení potvrzení kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách, případně na e-mailovou adresu uvedenou prodávajícím v nabídce.
 7. Všechny objednávky kupujících doručené prodávajícímu budou ze strany prodávajícího považovány za závazné. Kupující je oprávněn zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že dojde ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny produktů v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu produkty za chybně uvedenou cenu       ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající v případě objednávky produktů za takovou chybně uvedenou cenu kontaktuje kupujícího a informuje jej o zjištěné chybě. Dále postupují kupující a prodávající podle tohoto čl. III. odst. 6 věty druhé a násl. těchto obchodních podmínek.
 9. V případě doručování produktů na do jiného státu než v rámci České republiky, Německa, Rakouska,Polska,Maďarska,Holandska a Rumunska nebude cena za dopravu kalkulována automaticky v internetovém obchodě. V takovém případě zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Po kalkulaci ceny dopravy do kupujícím zvoleného státu zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu nabídku odpovídající objednávce doplněné o kalkulaci ceny dopravy. Taková nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení potvrzení kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách, případně na e-mailovou adresu uvedenou prodávajícím v nabídce.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu je oprávněn kupující provádět objednávání produktů. Kupující je oprávněn objednávat produkty také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání produktů je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Za správnost a úplnost údajů uvedených kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání produktů odpovídá kupující. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nesprávně, neúplně nebo nepravdivě uvedené údaje o kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání produktů.  
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého zákaznického účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu kupujícího třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající je oprávněn zrušit zákaznický účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužije pro objednávku a nákup produktů z internetového obchodu po dobu delší než 18 měsíců, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na provádění nezbytné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání produktů

 

 1. Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním produktů dle kupní smlouvy je kupující oprávněn uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 107-4853700277/0100, vedený u: Komerční banka a.s., nebo
 • dobírkou v hotovosti při předání produktů.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním (dopravou) produktů ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním (dopravou) produktů.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí produktů. V případě bezhotovostní platby je zaplacení celé kupní ceny na účet prodávajícího podmínkou odeslání objednaných produktů kupujícímu. V případě, že kupní cena nebude zaplacena na účet prodávajícího ve lhůtě 15 dní od uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním produktů kupujícímu se nepovažuje za zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 6. Zboží bude kupujícímu doručeno dle jeho volby, přičemž může vybírat z následujících dopravních společností:
 • GLS: Předpokládaná doba dodání je 2 pracovní dny.
 • Zásilkovna: Předpokládaná doba dodání je 2 pracovní dny.
 1. Náklady na doručení (dopravu) objednaných produktů v závislosti na způsobu jejich odeslání a převzetí jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím V případě, že je způsob doručení (dopravy) dohodnutý na žádost kupujícího jinak než způsobem uvedeným v čl. V. odst. 7. těchto obchodních podmínek, ponese kupující riziko nebezpečí nahodilé zkázy, poškození či ztráty takto doručovaných produktů od okamžiku jejich předání přepravci a uhradí případné dodatečné náklady spojené s takovým způsobem doručení.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat objednané produkty na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít produkty při jejich dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno produkty doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním produktů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zásilky obsahující objednané produkty od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost jejích obalů a v případě zjištění jakýchkoliv závad takové závady neprodleně oznámit přepravci. V případě, že kupující zjistí porušení obalu zásilky svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, je oprávněn převzetí zásilky přepravci odmítnout.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu k zakoupeným produktům a jejich doručení daňový doklad – fakturu.      Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. Na výslovnou žádost kupujícího uvedenou v objednávce produktů lze daňový doklad přiložit k dodávaným produktům.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo k objednaným produktům zaplacením celé kupní ceny za produkty včetně nákladů na jejich doručení, nejdříve však převzetím objednaných produktů.
 6. Nejedná-li se o způsob dopravy dohodnutý v tomto čl. V. odst. 7. těchto obchodních podmínek, přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu produktů na kupujícího okamžikem převzetí produktů nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost produkty převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Pro vyloučení případných pochybností se ustanovení tohoto článku VI. odst. 2. – 10. těchto obchodních podmínek vztahuje pouze na kupující, kteří jsou spotřebiteli; ustanovení tohoto článku VI. odst. 11. těchto obchodních podmínek se týká všech kupujících.
 2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dnů:
  • ode dne převzetí produktů,
  • ode dne převzetí poslední dodávky produktů, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů produktů nebo dodání několika částí,
  • ode dne převzetí první dodávky produktů, je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka produktů.
 3. Případy, za kterých není kupující coby spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jsou upraveny v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy odeslat prodávajícímu prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy.
 6. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu produkty, které od prodávajícího obdržel a kterých se odstoupení od smlouvy týká, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením produktů, nebo za navrácení produktů prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy produkty nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání produktů, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání produktů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání produktů.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vracené produkty předá nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal.
 10. Kupující se zavazuje vrátit prodávajícímu produkty nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na produktech je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti produktů. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že produkty při převzetí nemají vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkty převzal:
  • mají produkty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, mají takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktů a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se produkty hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se produkty tohoto druhu obvykle používají,
  • produkty odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • jsou produkty v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • produkty vyhovují požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u produktů coby spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu produktů oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou nemůže kupující vadné produkty užívat.
 4. Ustanovení o uplatnění práv kupujícího z vad produktů uvedené v tomto článku VII. odstavci 2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí:
  • u produktů prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení produktů způsobené jejich obvyklým užíváním,
  • u použitých produktů na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkty měly při převzetí kupujícím,
  • v případě použití produktů v rozporu s návodem na jejich použití nebo obvyklým účelem jejich použití,
  • vyplývá-li to z povahy produktů.

  Právo z vad produktů kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím produktů věděl, že produkty mají vadu, pokud vadu sám kupující způsobil nebo pokud ji způsobila vnější událost.

 5. V případě výskytu vady je kupující po prodávajícím oprávněn v rámci reklamace požadovat:
  • výměnu za nové produkty,
  • opravu produktů, je-li to objektivně možné,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
  • pokud není výměna produktů za nové nebo oprava možná,
  • pokud nemůže produkty řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad produktů,
  • je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy.
 7. Za opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě se považuje, vyskytla-li se stejná odstranitelná vada po opravě provedené na základě třetí reklamace nebo odlišná odstranitelná vada po opravě po čtvrté reklamaci. Větší počet vad produktů znamená nejméně tři vady současně. Za podstatné se považuje takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 8. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 9. Není-li oprava nebo výměna produktů možná, je kupující oprávněn požadovat na základě odstoupení od smlouvy vrácení kupní ceny v plné výši.
 10. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě produktů věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 11. Kupující nemůže reklamovat zlevněné produkty z důvodu, pro který byly dané produkty zlevněny.
 12. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu produktu potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 14. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 15. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění výslovně výše neupravená se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ustanoveními o právech kupujícího z vad produktů uvedenými v těchto obchodních podmínkách nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z kogentních ustanovení občanského zákoníku v rozsahu, ve kterém jsou případně pro kupujícího výhodnější.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících produktů a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Prodávající a kupující si tímto sjednávají výlučnou pravomoc soudů České republiky, a to k rozhodování jakýchkoliv sporů vyplývajících z kupních smluv, jejichž součástí jsou tyto obchodní podmínky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Pojem produkt použitý v těchto obchodních podmínkách odpovídá v příslušném kontextu pojmům zboží nebo věc používaných obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.8.2021