Environmentální politika

01 Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek a norem souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečností práce, ochranou zdraví a požární ochranou
02 Neustále zlepšovat vztah k ochraně životního prostředí a předcházení znečišťování
03 Usilovat o odstranění nebo maximální omezení negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu
04 Pravidelně prověřovat systém environmentálního managementu jako součást řízení organizace, včetně motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v environmentální politice
05 Provádět, na základě objektivního ověřování, tj. kontrol, měření a monitorování environmentálních aspektů a jejich dopadů, jednou ročně přezkoumání zavedeného systému vrcholovým vedením s cílem porovnat zjištěné skutečnosti se závazky, vyplývajícími z environmentální politiky a tím se zapojit do procesu trvalého zlepšování
06 Pravidelným a důsledným rozborem spotřeby surovin, materiálů a energií a důsledným tříděním vznikajících odpadů zajistit minimální čerpání přírodních zdrojů a surovin
07 Využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k získávání a stálému rozšiřování potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí
08 Spolupracovat s příslušnými úřady a s veřejností tak, aby byla respektována státní a regionální environmentální politika
09 Usilovat o dodržování principu udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění zařízení s omezením jejich vlivu na životní prostředí
10 Pravidelně se zabývat analýzami možného havarijního ohrožení a návrhy na jeho účinnou prevenci